تدوین مُدل ارتباطی مدیریت استعداد با سرمایه فکری سازمانی کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

احمد محمودی؛ محمد بستاکی؛ محمد حسین قربانی؛ سیمین پاکروان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.62493.124

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ارتباطی مدیریت استعداد با سرمایه فکری سازمانی کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز می‌باشد. روش‌شناسی: این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. به لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی همبستگی می‌باشد و جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکارهای توسعه حقوق ورزشی در هیئت های ورزشی استان اذربایجان غربی

سارا یزدان پناه؛ میر حسن سید عامری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.52255.114

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکار های توسعه حقوق ورزشی در هیئت‌های ورزشی استان آذربایجان غربی بود. نوع پژوهش کاربردی و به شیوۀ آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی 11 نفر از روسای هیئت های ورزشی استان اذربایجان غربی و اساتید دانشگاهی بودند. جهت نمونه‌گیری برای انجام مصاحبه‌های عمیق از نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر در گردشگری و توسعه ورزش‌های آبی دریاچه شورابیل اردبیل

مهرداد محرم زاده؛ محمد سیوان نوری؛ رسول جوان امانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.53173.115

چکیده
  این مطالعه سعی بر آن دارد که با تمرکز بر بخشی از ویژگی‌های ساختاری، نهادی، سیاسی، فرهنگی و زمینه‌ای استان اردبیل در درون زمینه‌ها و فرصت‌ها و قابلیت‌های اقتصادی و فرهنگی، ورزشی ایران، یک مدل به‌منظور گونه شناسی انواع فرصت‌های گردشگری و اکوتوریسم –ورزشی این استان را به‌طور عام و فرصت‌های گردشگری ورزشی و اکووتوریسم در اطراف ...  بیشتر

بررسی و ارائه عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر استعدادیابی ورزشکاران نخبه کاراته ایران

سمیه خانزاده؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ شهلا حجت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.61366.123

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، ارائه عوامل اجتماعی اقتصادی موثر در استعدادیابی ورزشکاران نخبه کاراته ایران بود. باتوجه به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی استفاده شد، در ادامه و به صورت هدفمند و تا رسیدن به مرحله اشباع نظریه و داده ها ، مصاحبه با 16 نفر از صاحبنظران کاراته کا و آگاه به موضوع پژوهش ادامه یافت. در کدگذاری محوری نشان های نهایی ...  بیشتر

تعیین اولویت های راهبردی تربیت بدنی در مدارس بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران

محمد رحیم؛ مهرزاد حمیدی؛ نازنین راسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.58992.121

چکیده
  هدف از انجام پژوهش، تعیین اولویت های راهبردی تربیت بدنی در مدارس بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران بود. روش: پژوهش به روش آمیخته انجام گردید و در بخش کیفی سیزده عضو شورای راهبردی در تعیین مولفه های اصلی پرسشنامه مشارکت داشتند. در بخش کمی نیز، نمونه آماری متشکل از 120 نفر از معاونین تربیت بدنی و سلامت استانها ، روسا و کارشناسان ...  بیشتر

بررسی نقش معنویت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

وحید ساعت چیان؛ حسین پورسلطانی؛ مهدی رسولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.8899.34

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف،‌ بررسی نقش معنویت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان صورت گرفت. بر این اساس جامعه آماری را کارشناسان وزارت ورزش و جوانان تشکیل داد و به دلیل اجرای تحلیل عاملی،170 نفر به روش تصادفی ساده، به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. جهت بومی سازی ابزار اندازه گیری، از پرسشنامه 25 سوالی محقق ساخته براساس پرسشنامه ریگو و کانها (2008) استفاده ...  بیشتر

تعیین وضعیت مدیریت کیفیت جامع در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

مصطفی سلطانی؛ ابراهیم جوادی نظام آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.63594.129

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل وضعیت مدیریت کیفیت جامع در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بود. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود که با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. برای اجرای این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده گردید، 1- پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت جامع و 2- پرسشنامه اطلاعات فردی. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارمندان، ...  بیشتر