رابطه بین تعهد رابطه مند و رفع تعارض با رضایت مشتریان کالاهای ورزشی

یوسف رستم پور؛ جعفر برقی مقدم؛ حسین شرفی

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، ، صفحه 110-125

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11101

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعهد رابطه مند و رفع تعارض با رضایت مشتریان کالاهایورزشی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت جزو تحقیقات توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه افرادی بود که جهت خرید به فروشگاه های کالاهای ورزشیمراجعه می کردند. حجم نمونه براساس برآورد حجم احتیاطی نمونه، 345 نفر انتخاب گردید. ...  بیشتر

بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات شهربازی های روباز شهر تهران

پوریا ازگلی؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 35-50

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی میزان رضایت مشتریان ازخدمات شهربازی‏های روباز شهر تهران بود. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می‏باشد. شیوۀ جمع‏آوری داده‏ها میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته‏ای بود که روایی آن به وسیله جمعی از اساتید برجسته مدیریت ورزشی کشور تأیید و پایایی آن با آلفای ...  بیشتر