اهتمام به اقتصاد مقاومتی و نقش آن بر توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران

مصطفی افشاری؛ میر حسن سید عامری؛ حبیب هنری

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11098

چکیده
  در هزاره سوم اقتصاد و شرایط اقتصادی از اصلیترین چالشهای پیشه رو برای سازمان ها بوده است. ورزشو سازمان های ورزشی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و این پژوهش باهدف بررسی اقتصاد مقاومتی و نقشآندر توسعه اقتصادی صنعت ورزش تدوین گردیده است. روش تحقیق آمیخته بوده و به شکل میدانیصورت گرفته است. جامعه این پژوهش متخصصان و صاحب نظران حوزه مدیریت ...  بیشتر