تحلیل عوامل مؤثر بر جذب نوجوانان و نونهالان در مدارس فوتبال

نجمه رضاسلطانی؛ محسن وحدانی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، ، صفحه 107-120

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.489

چکیده
  هدف از این تحقیق تحلیل عوامل مؤثر بر جذب نوجوانان و نونهالان به مدارس فوتبال بود. روش تحقیق توصیفی-همبستگی می باشد. 252 نفر از اولیای هنرآموزان حاضر در مدارس فوتبال استان خراسان شمالی (روش خوشه ای) به عنوان نمونه ی این تحقیق انتخاب شدند (850 =N). پرسشنامه محقق ساخته (با ضریب آلفای کرونباخ 87/0r=) با 28 سؤال در طیف 5 ارزشی لیکرت عوامل مؤثر بر جذب ...  بیشتر