نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی ورزش دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق تحلیل عوامل مؤثر بر جذب نوجوانان و نونهالان به مدارس فوتبال بود. روش تحقیق توصیفی-همبستگی می باشد. 252 نفر از اولیای هنرآموزان حاضر در مدارس فوتبال استان خراسان شمالی (روش خوشه ای) به عنوان نمونه ی این تحقیق انتخاب شدند (850 =N). پرسشنامه محقق ساخته (با ضریب آلفای کرونباخ 87/0r=) با 28 سؤال در طیف 5 ارزشی لیکرت عوامل مؤثر بر جذب نوجوانان و نونهالان در مدارس فوتبال را ارزیابی می کند. اطلاعات با استفاده از تحلیل عاملی (با چرخش واریماکس) با استفاده از نرم افزار spss18 در سطح معناداری 05/0p≤ تحلیل شدند. نتایج نشان داد که 72/73% از مجموع واریانس به وسیله عوامل مستخرج به شرح زیر تبیین شد: امکانات، تجهیزات و خدمات (شاخص سخت افزاری 20/15%) مربیان، کیفیت آموزش و محیط اجتماعی و اخلاقی (شاخص نرم افزاری 22/28)، تعاملات، دوستان و خانواده (شاخص اجتماعی، 27/10) ، توجه به اولیا (شاخص ارتباطی 18/9%) و تبلیغات (شاخص ترویج 18/9%).

کلیدواژه‌ها

منابع فارسی

آلاگیک ریچارد  تکنیک ها و تاکتیک های پیروزی در فوتبال . جلد1، ترجمه وازگن میناسیان، تهران ، انتشارات مبتکران، چاپ اول ،1376،
اشرف، فریده؛ دوستداری، سجاد؛ سجادی، حمید. (1391). ارائه راهکار برای استعدادیابی و پرورش استعداد در رشته فوتبال. دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی،تهران.
اشرف، فریده؛ دوستداری، سجاد؛ سجادی، حمید. (1391). بررسی مشکلات استعدادیابی در رشته فوتبال. دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی،تهران.
جاریوس، مت. (1388). روان شناسی ورزش. ترجمه نورعلی خواجوند. انتشارات دستان.
جلیلیان، غلامرضا؛ خبیری، محمد. (1384). توصیف وضعیت باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران و مقایسه آن با باشگاه های لیگ های برتر کشورهای چین، مالزی، و انگلستان. نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره 5، 54-41.
رابرتس، گلین؛ کوین، اسپینک؛ پمبرتن، سینتیال. (1388). آموزش روان شناسی ورزش. ترجمه محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی. تهران، انتشارات رشد.
شفیع زاده، علی. (1382). ارزیابی توانایی های مهارتی نوجوانان مدارس فوتبال. نشریه حرکت،  شماره16، ص ص 105-91.
عزیزی، بیستون؛ نصرالهی، احمد؛ کریمی، علی؛ محمدی، رزگار. (1391). بررسی موانع استعدادیابی در مدارس فوتبال شهر تهران از دیدگاه کارشناسان. دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی، تهران.
قاسم زاده، ابراهیم؛ امیرنژاد، سعید. (1391).  بررسی عوامل مؤثر بر جذب و حفظ ورزشکاران رده های پایه دو و میدانی ایران از دیدگاه مدیران، مربیان و ورزشکاران، دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی، تهران.
مارتنز، رینر. (1385). روان شناسی ورزشی، راهنمای مربیان. ترجمه محمد خبیری.تهران، انتشارات بامداد کتاب، چاپ دوم.
وزینی، امیر؛ شهبازی، مهدی؛ باقرزاده، فضل اله. (1390).  کاربرد رویکرد چندمتغیره در استعدادیابی بازیکنان فوتبال زیر 16سال. نشریه رشد و یادگیری حرکتی. شماره7 ص ص 128-103.

 

منابع لاتین

Bing Liu. (2002). Research into Countermeasure of Current Situations And Development of Football Amateur Training in Schools of Our Country, Journal of Anhui Sports Science 2002-02
Horst Wein. (2007). Developing Youth Football Players, united states , published by human kinetics.
Jankovic, S. Matkovic BR. Matkovic B. (1997). " Functional abilities and process of selection in soccer". Communication to the 9th European congress on sport medicine, porto, Portugal. PP;23-26, Sept
Jeoung, hake. (2000). Iee “Sport marketing strategies through analysis of journal, 7(3). PP:34-45.
Koha Eunha Chains. (2006). challenges and changes: The making of women's football in Korea, Soccer & Society.  Volume 4, Issue 2-3.
Norikazu H. (2011). Prediction of talent in youth soccer players: prospective study over 6-4 years. Football Science [Internet]. March; 2011, Volume 7-8:1. Available from: http://www.shobix.co.jp/jssf/index. cfm?page=3 & Journal No.
Yi,liang sun, BI Yong-qiao, Bo, Hai. (2008). A Study on the Comparison of Young Soccer Players Training Systems in China and Japan, Journal of Beijing Sport University. N12.
Yong Han. (2001). Pu WangOn the present situation of football school and its countermeasure in china, Journal of Beijing Teachers College of Physical Education, N 02