شناسایی و رتبه بندی موانع اقتصادی گردشگر ورزشی در کشور ایران

صدیقه اسلامی

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، ، صفحه 152-180

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11103

چکیده
  هدف از انجام پژوهش شناسایی و رتبه بندی موانع اقتصادی گردشگری ورزشی کشور ایران می باشد. روشپژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده و به روش میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل محققان وکارشناسان حوزه اشتغال و گردشگری بوده اند. حجم تقریبی جامعه آماری محققان 450 نفر و کارشناسان 500کوکران تعداد 274 نفر تعیین شد که به روش تصادفی خوشه ای Q نفر ...  بیشتر

ویژگی های جمعیت شناختی و اولویت های گردشگران ورزشی در ایران

افشار هنرور؛ علیرضا قنبری فیروزآبادی؛ مهدی خطیب زاده

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.381

چکیده
  چکیده  امروزه اهمیت بازاریابی گردشگری ورزشی به عنوان یکی از شاخه های مطالعاتی گردشگری ورزشی، بیش از پیش مورد تایید قرار گرفته است. اولین گام در بازاریابی، بخش بندی بازار است و برای این کار، آگاهی از ویژگی ها و نیازهای مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش ها نشان داده است که مشخصه هایی مانند میزان جمعیت، توزیع سنی، میزان درآمد، ...  بیشتر