تحلیل دلایل حضور تماشاگران در مسابقات لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۸ و رابطه آن با سابقه، مقدار و بازگشت دوباره

مهرداد محرم زاده؛ فرهاد فتحی؛ محمد سیوان نوری

دوره 8، شماره 8 ، تیر 1398، ، صفحه 47-74

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11014

چکیده
  هدف: تماشاگران مانند ورزشکاران از مشتریان اصلی ورزش هستند که دلیل حضور آن‌ها در رقابت­های ورزشی بسیار مهم است. از این رو، تعیین دلیل­های حضور تماشاگران ایرانی در لیگ جهانی والیبال و رابطه آن با سابقه، مقدار و بازگشت دوباره هدف پژوهش حاضر قرار گرفت. روش­شناسی: پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آماری آن کلیه تماشاگران تیم ملی ایران ...  بیشتر