تأثیر رضایتمندی مشتریان آنلاین محصولات ورزشی بر قصد خرید مجدد

انیس منیعی؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد

دوره 8، شماره 8 ، تیر 1398، ، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11011

چکیده
  تجارت الکترونیک طی سالیان اخیر با استقبال گسترده جوامع بشری روبرو شده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر رضایتمندی مشتریان آنلاین محصولات ورزشی بر قصد خرید مجدد آنان بود. روش تحقیق توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی و دادهها به شکل الکترونیکی جمعآوری شده است. جامعه آماری پژوهش، تمام افراد ایرانی است که طی سال 95-1394 حداقل یکبار تجربه خرید اینترنتی ...  بیشتر