شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکارهای توسعه حقوق ورزشی در هیئت های ورزشی استان اذربایجان غربی

سارا یزدان پناه؛ میر حسن سید عامری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.52255.114

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکار های توسعه حقوق ورزشی در هیئت‌های ورزشی استان آذربایجان غربی بود. نوع پژوهش کاربردی و به شیوۀ آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی 11 نفر از روسای هیئت های ورزشی استان اذربایجان غربی و اساتید دانشگاهی بودند. جهت نمونه‌گیری برای انجام مصاحبه‌های عمیق از نمونه‌گیری ...  بیشتر