رابطه جهت ‏گیری هدفی، فضای انگیزشی ادراک شده و اخلاق ورزشکاری در ورزشکاران جوان

بهرام یوسفی؛ زهره حسنی؛ فرید بهرامی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 107-118

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابطه جهت‏گیری هدفی، فضای انگیزشی ادراک شده با شاخص‏های اخلاق ورزشکاری بود. شرکت‏کنندگان شامل 366 ورزشکار پسر با میانگین سن (47/2±51/17) بودند که به پرسشنامه‏هایTEOSQ ، PMCQ و MOSO پاسخ دادند. ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده رابطه مثبت و معنی‏دار جهت‏گیری تکلیف‏گرا و همچنین فضای ادراک شده انگیزشی تکلیف‏مدار ...  بیشتر