مدیریت فضاهای ورزشی مدارس از دیدگاه اصول زیباییشناسی

فرحناز قاسمیان؛ فرزاد غفوری

دوره 8، شماره 7 ، فروردین 1398، ، صفحه 45-64

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11000

چکیده
  هر فضای معماری، به خصوص فضای معماری مدارس، باید شرایط مساعدی برای پاسخگویی به نیازهای انسانی کاربران را فراهم آورد و ارزش زیبایی شناختی محیط آموزشی به عنوان عاملی برای حفاظت از محیط آموزشی استفاده میشود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه عناصر معماری با میزان تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی بود و بر روی 400 تن (189 دختر و 211 پسر) از دانش ...  بیشتر

بررسی ریسک پذیری مدیران ورزشی و توجه آنان به نظرات اعضای سازمان

فرزاد غفوری؛ فرزاد خواجه؛ حبیب هنری

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-16

چکیده
  این تحقیق به منظور تعیین ریسک­پذیری و توجه به نظرات زیردستان و مافوقان در بین مدیران ورزشی انجام شد. برای این منظور 128 نفر از مدیران میانی سازمان‏های ورزشی (84 درصد مرد و16 درصد زن) به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقَق ساخته بوده که روایی و پایایی آن با نظر متخصَصین تأیید شد. پرسشنامه­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ...  بیشتر