بررسی عوامل انگیزشی – بهداشتی معلمان تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ

رسول نوروزی سید حسینی؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری؛ صلاح دستوم

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 17-34

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی عوامل انگیزشی- بهداشتی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود که با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری را کلیه معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه تشکیل می­دادند. نمونه تحقیق 278 معلم تربیت بدنی درنظر گرفته شد. برای نمونه­گیری از روش خوشه­ای چند مرحله­ای استفاده شد. به منظور ...  بیشتر