نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی عوامل انگیزشی- بهداشتی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود که با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری را کلیه معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه تشکیل می­دادند. نمونه تحقیق 278 معلم تربیت بدنی درنظر گرفته شد. برای نمونه­گیری از روش خوشه­ای چند مرحله­ای استفاده شد. به منظور جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه دموگرافیکی و پرسشنامه عوامل انگیزشی- بهداشتی دانت و همکاران (1996) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و همچنین از آمار استنباطی شامل آزمون کالموگروف- اسمیرنف؛ آزمون t مستقل و آزمون همبستگی کندال استفاده شد. نتایج نشان داد که که تفاوت معنی داری بین عوامل بهداشتی معلمان مرد و زن تربیت بدنی وجود دارد (05/0>p)؛ اما بین عوامل انگیزشی معلمان مرد و زن تربیت بدنی تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (05/0<p). همچنین عوامل بهداشتی با جنسیت (447/0r=) و وضعیت تأهل (409/0r=) رابطه مثبت و معنی­داری داشت؛ اما عوامل انگیزشی با ویژگی‏های دموگرافیکی نمونه­های تحقیق رابطه معنی­داری را نشان نداد (05/0<p).

کلیدواژه‌ها

منابع فارسی
استات ،دیوید؛ ای.(1384). روانشناسیمدیریت، ترجمه کامران گنجی و علیرضا شریفی، چاپ اول ، ص ۱۰۸.
الوانی. سیدمهدی.(1376). مدیریتعمومی. نشرنی. تهران، ص ۱۵.
باستانی، محمود.(1378). بررسیرابطهعواملانگیزشیوبهداشتینظریههرزبرگبارضایتشغلی اعضاهیاتعلمیدانشگاهعلومپزشکیتهران.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
جهانیان؛ رمضان.(1374) .بررسیرضایتشغلیمعلمانبرمبناینظریههرزبرگدرمدارسراهنمائی شهرستاندامغان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم.
حقیقی، محمد علی و همکاران.(1382). مدیریترفتارسازمانی، چاپ دوم، انتشارات ترمه، ص 62.
رابینز اسیفن.(1378). مبانیرفتارسازمانی، ترجمه قاسم کبیری، انتشارات دانشگاه آزاد، ص، ۶۹.
رضائیان؛ علی.(1388). مبانیسازمانومدیریت، انتشارات سمت، تهران، ص ۴۴.
سرداری؛صدیقه.(1380). بررسیومقایسهمیزانرضایتشغلیاعضایهیاتعلمیدانشگاهدانشگاه آزادودولتیزنجانبراساسنظریههرزبرگ . پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تربیت معلم.
صاحب الزمانی؛ محمد.(1375). بررسیرضایتشغلیاعضایهیاتعلمیدانشگاهآزاداسلامی واحدهایمستقردرتهران .پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
علوی، امین الله.(1381). روانشناسی مدیریت و سازمان(رفتار سازمانی).چاپ پنجم مرکز آموزش مدیریت دولتی، ص ۱۰.
قره­خانی؛ حسن.(1385). بررسی عوامل انگیزشی و بهداشتی معلمان تربیت بدنی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 
 
منابع لاتین
Adrian Furnham , Liam Forde , Kirsti Ferrari (1999)." Personality and Motivation". Personality and Individual Differences.chapter 11.
Brien. Randy. (2003)," Herzberg’ s two factor theory: A case study of the banking industry in Thailand .Master’s thesis" , Asian Institute of Technology.
Duff .E . A . Monk. (2006)" Attitudes of new appointees to accounting and finance department in the higer education sector".The british Accounting Review,38 ,193-220
Fabio Q.B. da Silva, A. César C. França(2010) towards understanding the underlying structure of motivational - hygienic factors for software engineers to guide the definition of motivational programs.Journal of Systems and Software, In Press, Corrected Proof, Available online 21 December 2010.
Li Ma . Shnanghog Qi ,( 2005)."Customer satisfaction and service system based on Motive – hygiene theory ". Social and Behavior Sciences Psychology.
Marica Manisera . Elise Dusseldorp and Antia J Van der Kooji .(2005) "Component structure of job satisfaction based on Herzberg’s theory". Department of Quantitative Methods , University of Berescia .50,251-280
Parson. Elizabeth, .Adelina. Broadbridge(2005) : "Job motivation and satisfaction Un paking the key factors for charity shop managers" . TheJournal of Social Psychology.