ارتباط ادراک از منابع قدرت مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران

رسول نوروزی سید حسینی؛ هاشم کوزه چیان؛ فروغ فتاحی مسرور؛ صلاح دستوم

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 37-56

چکیده
  هدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین ادراک از منابع قدرت مربیان با رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران بود که با روش تحقیق همبستگی و به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه جودوکاران لیگ برتر تشکیل می­دادند. در این تحقیق نمونه آماری 115 جودوکار در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه­های اطلاعات فردی، پرسشنامه ...  بیشتر

بررسی عوامل انگیزشی – بهداشتی معلمان تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ

رسول نوروزی سید حسینی؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری؛ صلاح دستوم

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 17-34

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی عوامل انگیزشی- بهداشتی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود که با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری را کلیه معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه تشکیل می­دادند. نمونه تحقیق 278 معلم تربیت بدنی درنظر گرفته شد. برای نمونه­گیری از روش خوشه­ای چند مرحله­ای استفاده شد. به منظور ...  بیشتر