تحلیل محتوای روزنامه‌های ورزشی بر اساس مؤلفه پرخاشگری ورزشی

فهیمه نگین تاجی؛ مهدی مرادی؛ زهرا مرادی؛ سید عبدالحمید احمدی

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1392، ، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.389

چکیده
  خشونت ورزشی اکنون جزء جدایی ناپذیر میادین ورزشی شده است. اما میزان آن به تناسب نوع ورزش و پذیرش و مقبولیت عمومی متفاوت است. از این رو، میزان بازتاب آن علاوه بر این که متأثر از چنین وضعیتی است، متأثر از فراوانی خشونت ها نیز هست. روش تحقیق حاضر، تحلیل محتوا و از نوع توصیفی بوده است. برای این منظور سه روزنامة ورزشی خبر ورزشی، ابرار ورزشی ...  بیشتر

رابطه بین بهره گیری از تلفن همراه و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

ریحانه راموز؛ حبیب هنری؛ زهرا مرادی؛ مریم السادات طباطبایی

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1392، ، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.393

چکیده
  هدف تحقیق، رابطه بین بهره­گیری از تلفن همراه و ویژگی­های شخصیتی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی است. روش تحقیق همبستگی، نوع تحقیق به صورت کاربردی و روش گردآوری داده­ها میدانی بود.جامعه آماری شامل1635 نفر بود و حجم نمونه آماری طبق جدول مورگان 313 نفر تعیین و340 پرسشنامه جمع آوری شد، روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. از پرسشنامه­های ...  بیشتر