ارتباط استرس و رضایت شغلی روزنامه نگاران ورزشی

مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ محمد سررشته‌داری؛ اکبر جابری

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 19-34

چکیده
  هدف از تحقیق، تعیین ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی روزنامه­نگاران ورزشی می‏باشد. روش تحقیق همبستگی، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا به صورت پیمایشی و روش گردآوری داده­ها میدانی است. جامعه آماری شامل روزنامه­نگاران و خبرنگاران ورزشی ایران، حجم نمونه آماری 120 نفر که به روش غیرتصادفی و هدفمند تعیین شد. از آمار توصیفی همچون میانگین، ...  بیشتر