نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

هدف از تحقیق، تعیین ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی روزنامه­نگاران ورزشی می‏باشد. روش تحقیق همبستگی، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا به صورت پیمایشی و روش گردآوری داده­ها میدانی است. جامعه آماری شامل روزنامه­نگاران و خبرنگاران ورزشی ایران، حجم نمونه آماری 120 نفر که به روش غیرتصادفی و هدفمند تعیین شد. از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف معیار، فراوانی، % فراوانی و از آمار استنباطی همچون آزمون­های همبستگی پیرسون (r)، تحلیل واریانس (F) و آزمون (t) برای تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد. گروه مورد مطالعه از نظر میزان استرس و رضایت شغلی با دو گروه دیگر که دارای شغل مشابهی بودند مقایسه و مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل واریانس نشان داد بین گروه­ها از نظر رضایت از کار (008/0P<)، رضایت از مسئول (001/0P<) و رضایت از حقوق و مزایا (019/0P<) تفاوت معنادار وجود دارد و همچنین آزمون شفه تفاوت بین گروه­های مورد نظر را مشخص نمود. بطور کلی به نظر می­رسد که مسئولیت کاری روزنامه­نگاران و خبرنگاران ورزشی با توجه به حساسیت شغل آنها بالا باشد به دلیل اینکه ارتباط مستقیم با جامعه ورزشی داشته و در انعکاس اخبار و اطلاعات باید حق انصاف را رعایت کنند تا به حیثیت و آبروی فردی خدشه وارد نشده و همچنین اصول اخلاقی عینیت و استقلال را نادیده نگیرند. همین امر روزنامه­نگاران را در معرض تنیدگی و استرس قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

منابع فارسی
ابطحی، حامد و الوانی، مهدی. (1386). پژوهشی پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت کشور، نشریه مطالعات مدیریت 52-45.
آزاد مرزآبادی، اسفندیار. (1386). بررسی استرس­های شغلی گروهی از کارکنان سپاه، مجله طب نظامی، 9، (1)22-15.
آزاد مرزآبادی، اسفندیار. (1388). بررسی استرس­های شغلی کارکنان یک واحد نظامی: مجله طب نظامی، ص­ص 279-284.
استورا، جین، بنجامین. (1387). تنیدگی یا استرس بیماری جدید قرن. ترجمه پریرخ دادستان. انتشارات رشد، ص­ص70-60 و 128.
حیدری گرجی داود. (1388). بررسی اثرات فشارهای عصبی و روانی ناشی از محیط کار بر عملکرد نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، انتشارات دانشگاه تهران.
رفیعی، مهدی. (1383). بررسی عوامل موجد فشارهای عصبی و نقش فشارهای عصبی در کارایی مدیران کارخانه ماشین سازی اراک. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، ص ص75-65.
عطار، حمید. (1374). بررسی رابطه استرس شغلی با خشنودی شغلی و سلامت روان کارکنان یک مجتمع صنعتی. پایان نامه کارشناسی ارشد انستیتو روانپزشکی تهران.
ملکوتی، کیوان. (1383). بررسی ارتباط بین استرس­های شغلی و اختلالات افسردگی و اضطراب در کارکنان بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، فصلنامه اندیشه و رفتار،1:86-76.
 
 
منابع لاتین
Bugard, P, EJ Caille, L Crocq, B Ely, MHenry, L Petrescu, and A Reinberg. (2004). Stress, Fatigue, and Depression in Everyday Life. CIS 76-281; Vol. 1 and 2. Paris: Editions Doin.
Cassidy ,Tonny. (1999). Cognition ,Health and Stress , Routledge; p 145-170 .
Doyle, E, Christines. (2003). work and organizationl Psychology, An. Introduction With attitude ; P.111-158 Psychology Press, Taylor & Francis Group, p106-111.
Doyle, E, Christines. (2003). work and organizationl Psychology, An. Introduction With attitude,P. III-158 Psychology Press ,Taylor & Francis Group,p106-111.
Fishbein DH, Herman-Stahl M, Eldreth D, Paschall MJ, Hyde C, Hubal R, Hubbard S, Williams J, Ialongo N. (2006). Mediators of the stress-substance-use relationship in urban male adolescents.Prev Sci. Jun 2006;7(2):113-26.
French, J.R.P., Jr. and Caplan, R.D. (2002). "Organizational Stress and Individual Strain," in A.J. Marrow, ed., The Failure of Success, AMACOM, New York; AMACOM. p 30-66.
Griffin, Moorhead; Griffin, W. (2001). organizational Behavior People and Organization, sixth Editition Arizona state University, Managing Hokghton Mifflin company, Boston New york. p.220-246 .
J.E.Rhodes,B. J.Smith. (2005).Combat stress Dpartment Of the,Navy, Headquartes United States Marine Corp,Washington,D.C.20380- 1775.p 4-16.
Jennifer McLean. (2008). Stress and Job Satisfaction Among Distance Educators, Pennsylvania College of Technology.
Krejcie RV and Morgan DW. (2000). determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement. 30, p 607-610.
Marc Alan Schuckit. (2006). "Drug and Alcohol Abuse: A Clinical Guide to Diagnosis and Treatment". Springer publications ; ISBN 0387257322; ; Published.
Osipow, S. H. (2008). Occupational Stress Inventory Manual (professional version). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources;
Paule ,E, S pector. (2000). Industerial and organizational Psychology. Department of Psychology ,university of Florida ,john Wiley and sons.
Reinhart, R. F. (1996). “Accident proneness in Aviation”. Texas Med. 62, p 75-79.
Sarah Ringold, MD, Writer; Cassio Lynm, MA, Illustrator. (2006). Richard M. Glass, MD, Editor. "SUBSTANCE ABUSE" JAMA. 2006;295:2100-2110.
Therese A Joiner, Pauline Stanton. (2008). Factors Affecting the Job Stress and Job Satisfaction of Australian Nurses,Implications for recruitment and retention,Timothy Bartram,School of Business, La Trobe University,Senior Lecturer, School of Management, La Trobe University, Australia.