رابطه بین کیفیت خدمات و رضایتمندی با وفاداری مشتریان باشگاههای بیلیارد شهر مشهد

فرزانه فاتح؛ سعید آهار؛ فرزانه مرادپور؛ مسعود سلیمانی

دوره 8، شماره 7 ، فروردین 1398، ، صفحه 19-44

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.10999

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایتمندی با وفاداری مشتریان در باشگاههای بیلیارد شهر مشهد بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش مشتریان باشگاههای بیلیارد شهر مشهد بودند که حداقل 6 ماه سابقه عضویت و استفاده از باشگاه را داشتند که تعداد آنها حدود 2000 نفر بود. ...  بیشتر