بررسی دامنه تاب‌آوری مشتری با تحلیلی بر حد مطلوب، قابل قبول و ادراک شده از آمیخته بازاریابی ورزشی (مورد مطالعه: مجموعه ورزشی کوثر)

سید مسلم علوی؛ محمد رضا کریمی علویجه؛ ابوالقاسم ابراهیمی

دوره 8، شماره 8 ، تیر 1398، ، صفحه 101-130

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11016

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی دامنه تاب­آوری مشتری با تحلیلی بر شکاف انتظاراتی تا ادراکی از عناصر مختلف آمیخته بازاریابی در یک مجموعه ورزشی می­باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده توصیفی/ پیمایشی است. جامعه آماری کلیه مشتریان مجموعه ورزشی کوثر در شهر شیراز می­باشند که از این میان با توجه به فرمول کوکران نمونه­ای ...  بیشتر