مطالعه تطبیقی بر مدیریت فروش انواع بلیت در رویدادهای بزرگ ورزشی و ارائه الگو در ایران

ناهید اتقیا؛ لیلا زکی زاده

دوره 8، شماره 8 ، تیر 1398، ، صفحه 75-100

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11015

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی مدیریت فروش بلیت در رویدادهای بزرگ ورزشی کشورهای سراسر دنیا و ارائه یک الگو متناسب با شرایط ایران بود. این پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و به روش کیفی بوده است. جامعه آماری کلیه کشورهای سراسر دنیا بودند و نمونه آماری این پژوهش عبارت بودند از آمریکا، انگلستان، استرالیا، چین، کره جنوبی، فنلاند، کانادا، قطر، ...  بیشتر