تعیین موقعیت استراتژیک بازاریابی فدراسیون والیبال

حسین اکبری یزدی؛ سجاد نعمت زاده

دوره 8، شماره 8 ، تیر 1398

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11017

چکیده
  هدف تحقیق حاضر تعیین موقعیت استراتژیک بازاریابی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است که با استفاده از پرسشنامه، داده‌ها جمع‌آوری شدند. برای طراحی پرسشنامه برای تحلیل محیط داخلی سازمان از مدل 5 M+F استفاده شد و برای تحلیل محیط بیرونی از زنجیره ارزش پورتر و PEST استفاده گردید و برای ...  بیشتر