تعیین وضعیت مدیریت کیفیت جامع در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

مصطفی سلطانی؛ ابراهیم جوادی نظام آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.63594.129

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل وضعیت مدیریت کیفیت جامع در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بود. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود که با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. برای اجرای این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده گردید، 1- پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت جامع و 2- پرسشنامه اطلاعات فردی. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارمندان، ...  بیشتر

نقش منابع سازمانی بر سودآوری باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران با میانجی گری مزیت رقابتی

مصطفی سلطانی؛ سید عباس بی نیاز

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، ، صفحه 126-151

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11102

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی نقش منابع سازمانی بر سودآوری باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران با میانجی گریمزیت رقابتی بود. تحقیق حاضر، از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش آمیخته انجام شد. جامعهی آماریتحقیق حاضر در مطالعه کیفی و کمی شامل کلیه نخبگان آگاه در صنعت فوتبال بود. در بخش کیفی از اشباعاطلاعاتی استفاده شد که اطلاعات با 14 مصاحبه به اشباع ...  بیشتر