نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه آزاد کرج

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل وضعیت مدیریت کیفیت جامع در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بود. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود که با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. برای اجرای این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده گردید، 1- پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت جامع و 2- پرسشنامه اطلاعات فردی. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارمندان، مدیران وکارشناسان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بودند که به صورت تمام شمار مورد آزمون قرار گرفت. روش آماری پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بود. در بخش اول، متغیرهای تحقیق با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی نظیر: میانگین و انحراف استاندارد توصیف گردید. در بخش دوم، داده‌ها با استفاده از آزمون آماری فریدمن و تحلیل واریانس یکطرفه مورد تحلیل قرارگرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها در پژوهش حاضر از نرم افزار pls استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین میانگین معیارهای مدیریت کیفیت جامع در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین نظرات مدیران،کارشناسان وکارمندان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران نسبت به مدیریت کیفیت جامع تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها