بررسی نگرش مدیران ورزشی استان مرکزی به بازاریابی

محسن اسمعیلی؛ شمس الدین رضایی؛ طهماسب شیروانی؛ مصطفی افشاری

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، ، صفحه 23-62

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11099

چکیده
  امروزه دستیابی به منابع مالی و حمایتی یکی از دغدغه های اصلی هیئت های ورزشی می باشد که لازمه آنداشتن نگرش مناسب در حوزه بازاریابی است. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل نگرش مدیرانهیئت های ورزشی به بازاریابی ورزشی به عنوان مقدمه ای جهت انجام فعالیت های عملیاتی بود. جامعهآماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت رئیسه هیئتهای ورزشی استان مرکزی ...  بیشتر