تدوین مُدل ارتباطی مدیریت استعداد با سرمایه فکری سازمانی کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

احمد محمودی؛ محمد بستاکی؛ محمد حسین قربانی؛ سیمین پاکروان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.62493.124

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ارتباطی مدیریت استعداد با سرمایه فکری سازمانی کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز می‌باشد. روش‌شناسی: این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. به لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی همبستگی می‌باشد و جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز ...  بیشتر