نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دبیر تربیت بدنی

3 دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشگاه ایوان کی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ارتباطی مدیریت استعداد با سرمایه فکری سازمانی کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز می‌باشد.

روش‌شناسی: این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. به لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی همبستگی می‌باشد و جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز بوده که بر اساس اطلاعات 90 نفر بودند. تعداد 90 پرسشنامه در بین کارشناسان توزیع و در نهایت 84 پرسشنامه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیرهای مدل از پرسشنامه مدیریت استعداد جوکار (1394) و پرسشنامه سرمایه فکری بونیتس (1998) در پژوهش استفاده شده است. پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا (تأیید بارهای عاملی و مقدار AVE) و روایی تشخیصی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) و تحلیل عاملی تأییدی و برای ارائه مدل، تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته‌ها: در نهایت نتایج یافته‌های تحقیق نشان داد بین مدیریت استعداد و ابعاد آن (جذب و شناسایی استعدادها، گزینش استعدادها، استخدام استعدادها، توسعه استعدادها، حفظ و نگهداری استعدادها و نگرش و رویکرد مدیریت استعداد) با سرمایه فکری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و بر اساس نتایج مدل تحقیق مشاهده شد که به کارگیری استعداد پیش‌بین قوی‌تری بر سرمایه فکری بود.

کلیدواژه‌ها