بررسی و ارائه عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر استعدادیابی ورزشکاران نخبه کاراته ایران

سمیه خانزاده؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ شهلا حجت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.61366.123

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، ارائه عوامل اجتماعی اقتصادی موثر در استعدادیابی ورزشکاران نخبه کاراته ایران بود. باتوجه به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی استفاده شد، در ادامه و به صورت هدفمند و تا رسیدن به مرحله اشباع نظریه و داده ها ، مصاحبه با 16 نفر از صاحبنظران کاراته کا و آگاه به موضوع پژوهش ادامه یافت. در کدگذاری محوری نشان های نهایی ...  بیشتر