تعیین اولویت های راهبردی تربیت بدنی در مدارس بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران

محمد رحیم؛ مهرزاد حمیدی؛ نازنین راسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.58992.121

چکیده
  هدف از انجام پژوهش، تعیین اولویت های راهبردی تربیت بدنی در مدارس بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران بود. روش: پژوهش به روش آمیخته انجام گردید و در بخش کیفی سیزده عضو شورای راهبردی در تعیین مولفه های اصلی پرسشنامه مشارکت داشتند. در بخش کمی نیز، نمونه آماری متشکل از 120 نفر از معاونین تربیت بدنی و سلامت استانها ، روسا و کارشناسان ...  بیشتر