نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه تربیت بدنی

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام پژوهش، تعیین اولویت های راهبردی تربیت بدنی در مدارس بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران بود.

روش: پژوهش به روش آمیخته انجام گردید و در بخش کیفی سیزده عضو شورای راهبردی در تعیین مولفه های اصلی پرسشنامه مشارکت داشتند. در بخش کمی نیز، نمونه آماری متشکل از 120 نفر از معاونین تربیت بدنی و سلامت استانها ، روسا و کارشناسان حوزه تربیت بدنی آموزش و پرورش در استانها و ستاد بودند. ابزار پژوهش: 1- با استفاده از مولفه های اصلی، پرسشنامه ای با 37 گویه و ضریب آلفای کرونباخ (89/0 = α) تهیه شد. 2- از ماتریسهای IFE ، EFE و SWOT برای تعیین موقعیت راهبردی و تدوین راهبرد و ماتریس QSPM برای اولویت بندی راهبردها استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل یافته ها نیز از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفتیم.یافته ها: یافته ها نشان داد که تربیت بدنی در مدارس ایران دارای شش قوت، شش ضعف ، شش فرصت و شش تهدید است.

پس از تجزیه و تحلیل ماتریس ها، در کل نُه راهبرد تعیین و این راهبردها اولویت بندی گردید.

نتیجه: بر اساس اولویت بندی راهبردها، یافته ها نشان داد که بایستی ارتقاء سطح سواد حرکتی دانش آموزان و ترویج سبک زندگی پویا به عنوان اصلی ترین برنامه ها، مورد توجه تدوین کنندگان سیاست های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و دستیابی به دانش آموز تراز این سند به عنوان نیروی انسانی آتیه کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها