نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

3 استادیار دانشگاه پیام نور کرج

4 کارشناس پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

هدف از انجام پژوهش، طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی در استان زنجان بود. جامعه آماری این پژوهش را اساتید تربیت بدنی دانشگاه، مربیان تحصیل کرده، ورزشکاران تحصیل- کرده، فارغ التحصیلان و دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی، که مجموع آن­ها 45 نفر بودند که به علت محدودیت جامعه آماری، نمونه به صورت کل شمار انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط چند تن از اساتید صاحب نظر و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ( 9/0) تأیید گردید.
پرسشنامه شامل 32 سؤال در زمینه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ورزش همگانی استان زنجان بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون مقایسه میانگین­ها و آزمون فریدمن استفاده شد و چشم انداز ورزش همگانی استان زنجان در 5 مقوله تهیه شد که عبارتند از: اهداف کلی، کمی، کیفی، بلند مدت و مأموریت.
بر طبق نتایج پژوهش، ورزش همگانی استان زنجان در بعد درونی دارای 7 نقطه ضعف و  9 نقطه قوت است و در بعد بیرونی دارای 8 مورد تهدید و 8 مورد فرصت می باشد که جایگاه ورزش همگانی استان زنجان را در مدل سوات، در منطقه WT قرار داد که سازمان را مجبور به گرفتن حالت تدافعی به خود می کند، در پایان با توجه به موقعیت قرارگیری این استان در مدل سوات، اقدام به تدوین استراتژی های متناسب و قابل اجرا شد.

کلیدواژه‌ها

منابع فارسی
استونر، جیمز. (1382). مبانی مدیریت استراتژیک. ترجمه عباس منوریان. مرکز آموزش مدیریت دولتی.
اعرابی، سید محمد. (1385). دستنامه برنامه ریزی استراتژیک. تهران، انتشارات فرهنگی، چاپ اول.
الوانی، سید مهدی. (1387). مدیریت عمومی. نشر نی، چاپ سی و دوم، تهران.
امیر کبیری، علیرضا. (1381). مدیریت استراتژیک. نگاه دانش، چاپ سوم، تهران.
برایسون، جان ام. (1381). برنامه­ریزی استراتژیک. ترجمه عباس منوریان. مرکز آموزش مدیریت دولتی.
جوادی پور، محمد. (1392)، ورزش همگانی در ایران و تدوین چشم انداز، استراتژی و برنامه های آینده. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 4.
خسروی­زاده، اسفندیار. (1387). مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری دانشگاه تهران.
طیبی، جمال الدین؛ ملکی، محمدرضا. (1384). برنامه ریزی استراتژیک. تهران، چاپ دوم، انتشارات ترمه.
سیف پناهی شعبانی، جبار. (1388). طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.
غفرانی، محسن. (1387). طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی و همگانی استان سیستان و بلوچستان. رساله دکتری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.
فرد آر، دیوید. (1387). مدیریت استراتژیک. پارسائیان، علی، اعرابی، سید محمد. دفتر پژوهش های فرهنگی.
کاپلان، رابرت اس؛ نورتون، دیوید پی. (1383). سازمان استراتژی محور. ترجمه پرویز بختیاری. مدیریت صنعتی، تهران.
گودرزی، محمود. (1386). طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی کشور، نشریه پژوهش در علوم ورزشی. شماره 14.
نصیرزاده، عبدالمهدی. (1387). طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی و همگانی استان کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور.
 
منابع لاتین
Fred R. David. (2006). ''How companies define their mission, long range planning 22, no3.
16- Jauch , Lawrence R.and William F.Glueck. (1988). Business policy and strategic . Management. Singapore. Mc Graw-Hill Book Company.
Islington Council, (2002). Sport and Leisure strategic Management of Olympic sport organizations-first edition-human kinetics.
18- Kaplan S, Beinhocker E. (2003). The real value of strategic planning. Mit Sloan. Manag Rev 44 [2]. 711.91.