رابطۀ تحصیلات با میزان شرکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی

سارا کشکر؛ محمد احسانی؛ حمید قاسمی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 119-142

چکیده
  تحصیلات و اثر آن بر میزان شرکت در ورزش تفریحی یعنی ورزشی که فرد در زمان فراغت خود در آن حضور می‏یابد در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق تعداد 1200 نفر از زنان شهر تهران به عنوان نمونه آماری با روش نمونه‏گیری چندمرحله‏ای خوشه‏ای بطور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه تحقیق را که توسط محقَق ساخته و روایی و اعتبارسنجی (93/0=α) ...  بیشتر