مطالعه نقش ویژگی‏های فردی بر بروز عوامل استرس‏زای شغلی در بین دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار

غلامعلی کارگر؛ حسین بیگدلی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 51-76

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط بین عوامل استرس­زای شغلی و ویژگی‏های فردی در بین دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار بود. جامعه آماری شامل 120 دبیر از مدارس شهرستان شهریار بود که تعداد 92 نفر با استفاده از جدول کرجسای مورگان به عنوان جامعه نمونه تحقیق تعیین گردید. روش انجام این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی همبستگی ...  بیشتر