تأثیر اقتصادی گردشگری ورزشی مسابقات بینالمللی تور دوچرخه سواری آذربایجان

فریبا عسکریان؛ افشار جعفری

دوره 8، شماره 8 ، تیر 1398، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11010

چکیده
  بررسی تأثیر صنعت نوین گردشگری ورزشی یکی از اقتصادیترین فعالیتها در فرایند رشد ملی است. تحقیق حاضر به منظور تعیین تأثیر اقتصادی گردشگری ورزشی مسابقات بینالمللی تور دوچرخهسواری آذربایجان انجام گرفت. این تحقیق از نوع توصیفی– تحلیلی بوده و به شکل پیمایشی، انجام پذیرفت. جامعه و نمونۀ آماری تحقیق یکسان و شامل 6 تیم خارجی و 8 تیم داخلی ...  بیشتر