نقش ورزش در توسعه روابط خارجی کشورهای اقتصاد نوظهور (بریک)

مهدی شریعتی فیض آبادی؛ میثم رحیمی زاده؛ مهدی دستگردی

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، ، صفحه 63-109

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11100

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مبتنی بر مدل بردی دیپلماسی ورزشی در کشورهای بریک و مقایسه آن باوضعیت دیپلماسی ورزشی در ایران بود؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی بود که با بررسی بیش از 50مقاله، کتاب، یادداشت، خبر و ... طی سال های 1380 تا 1397 با استفاده از روش بردی انجام شد. برای دستیابی بهاطلاعات مورد نیاز متون انگلیسی و فارسی تا پایان سال ...  بیشتر