بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات شهربازی های روباز شهر تهران

پوریا ازگلی؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 35-50

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی میزان رضایت مشتریان ازخدمات شهربازی‏های روباز شهر تهران بود. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می‏باشد. شیوۀ جمع‏آوری داده‏ها میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته‏ای بود که روایی آن به وسیله جمعی از اساتید برجسته مدیریت ورزشی کشور تأیید و پایایی آن با آلفای ...  بیشتر