بررسی چالش های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارائه ی راه کارهای اصلاحی

آزیتا شهپرتوفیق؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 89-104

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی چالش­های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارائه­ی راه­کارهای اصلاحی می­باشد. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و برحسب روش­های گردآوری داده­ها از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه­های دولتی شهر تهران، ...  بیشتر

تحلیل عاملی فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون‌های ورزشی

اکبر فرید فتحی؛ جواد شهلایی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 59-80

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کلیه رؤسا، نایب رئیسان و دبیران فدراسیون‏های ورزشی بودند که در مجموع 150 نفر می‏شدند. از میان 150 پرسشنامه توزیع‌شده میان جامعه ...  بیشتر