بررسی وضعیت ایمنی سالن‌های ورزشی آموزش و پرورش استان کرمانشاه از دیدگاه مدیران

رضا سلیمانی مقدم؛ مهدی ناظمی؛ حسین دربانی؛ ایرج عیوضی

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1392، ، صفحه 113-127

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.396

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیت ایمنی سالن­های ورزشی آموزش و پرورش استان کرمانشاه از دیدگاه مدیران بود. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بود و به شکل میدانی انجام شد. جامعه و نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه سالن­های ورزشی آموزش و پرورش استان کرمانشاه و همچنین مدیران اداره کننده این سالن­ها بودند. ابزار مورد استفاده عبارت بود ...  بیشتر