نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیت ایمنی سالن­های ورزشی آموزش و پرورش استان کرمانشاه از دیدگاه مدیران بود. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بود و به شکل میدانی انجام شد. جامعه و نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه سالن­های ورزشی آموزش و پرورش استان کرمانشاه و همچنین مدیران اداره کننده این سالن­ها بودند. ابزار مورد استفاده عبارت بود از چک لیست­های ارزیابی ایمنی سالن­های ورزشی که پایایی آنها در مطالعه مقدماتی به روش آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. اطلاعات مورد نیاز به صورت حضوری و با تکمیل چک لیست­ها توسط مدیران گردآوری شد و برای تجزیه و تحلیل داده­ها و توصیف نتایج از آمار توصیفی استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش و پرورش استان کرمانشاه دارای 42 سالن ورزشی و 6 مکان ورزشی روباز است که وضعیت ایمنی تأسیسات و ساختمان سالن­های ورزشی استان با میانگین امتیاز 3/138 در حد متوسطی بود، ایمنی زمین­های بازی موجود در سالن­های ورزشی استان با میانگین امتیاز 82/304 وضعیت خوبی داشت و در نهایت ایمنی تجهیزات مورد استفاده در سالن­های ورزشی با میانگین امتیاز 92/180 دارای وضعیت متوسطی بود.

کلیدواژه‌ها

منابع فارسی
 آقایی نیا، حسین (1374). مبانی حقوقی ورزش­ها، تهران: انتشارات کمیته ملی المپیک.
 ایلکاه، مریم (1385). بررسی وضعیت اماکن ورزشی و توصیف سرانه ورزشی بانوان استان سمنان، پایان نامه کارشتاسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.
 بای، ناصر (1387). بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی استان گلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.
 پارکز، ژانت بی؛ زنگر، بیورلی آر کی؛ کوارترمن، جروم (1382). مدیریت معاصر در ورزش، ترجمه محمد احسانی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
 سیاح، منصور؛ عرب عامری، الهه (1383). بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی شهر کاشان، تهران: همایش ایمنی شهر.
 سیارنژاد، جمشید (1387). بررسی و ارزیابی وضعیت ایمنی فضاها و تأسیسات ورزشی از دیدگاه مدیران تربیت بدنی و رؤسای هیئت های ورزشی استان مازندران، طرح پژوهشی اداره کل تربیت بدنی استان مازندران.
 فارسی، علیرضا (1385). بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی دانشگاه­های تهران و ارائه راهکارهای مناسب، طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 
منابع لاتین
Cassady A, Weintraub R (2002). PLAYING IT SAFE. The Consumer Federation of America: U.S. Public Interest Research Group Education.
Janda D (1995). Goal post Injuries in soccer. Am.J. Sports ed. May –June.
Marshall W, Loomis S, Waller D E (2005). Evaluation of protective equipment for prevention of injuries in rugby union. International Journal of Epidemiology; 34:113–118.
Petrido E, Sibert J, Dedoukou X, Skalkidis I, Trichopoulos D (2002). Injuries in public and private playgrounds: The relative contribution of structural, equipment and human factors. Acta Paediatr. 91 (6) : 691-700.
Phelan, KJ. Khoury, J. Kalkwarf, HJ. Lanphear, BP (2001). Trends and patterns of playground injuries in United States children and adolescents. Ambulatory Pediatrics. 2001;1(4):227–33.
Spenngler J O, Connaughton D P, Pittman A T (2006). Risk Management in Sport and Recreation. Printed in United States of America, Human Kinetics, pp 101-112.