رابطه بین بهره گیری از تلفن همراه و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

ریحانه راموز؛ حبیب هنری؛ زهرا مرادی؛ مریم السادات طباطبایی

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1392، ، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.393

چکیده
  هدف تحقیق، رابطه بین بهره­گیری از تلفن همراه و ویژگی­های شخصیتی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی است. روش تحقیق همبستگی، نوع تحقیق به صورت کاربردی و روش گردآوری داده­ها میدانی بود.جامعه آماری شامل1635 نفر بود و حجم نمونه آماری طبق جدول مورگان 313 نفر تعیین و340 پرسشنامه جمع آوری شد، روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. از پرسشنامه­های ...  بیشتر