مطالعه رابطه هوش معنوی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

محمد گشتاسبی؛ عبدالحمید احمدی؛ فهیمه نگین تاجی؛ کفایت نگین تاجی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، ، صفحه 65-76

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.483

چکیده
  گرچه در مورد مفهوم توانمندسازی و رابطه آن با سایر متغیرها، پژوهش های متعددی انجام گرفته است لکن هوش معنوی به عنوان عاملی اثرگذار بر رفتار فردی، اجتماعی و به تبع آن رفتار سازمانی، طی سال های اخیر در ادبیات سازمان و مدیریت مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه هوش معنوی و توانمندسازی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، انجام ...  بیشتر