مقایسه بهره وری استخرهای سرپوشیده خصوصی و دولتی شهر تهران

احمد محمودی؛ حسن قامتی؛ احمد نیک سرشت

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، ، صفحه 39-64

https://doi.org/10.22054/qrsm.2013.482

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه بهره­وری استخرهای سرپوشیده خصوصی و دولتی شهر تهران بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مقایسه­ای بود که بصورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق کلیه استخرهای سرپوشیده شهر تهران(خصوصی و دولتی) بود(N=239). بدین منظور 75 نفر از مدیران استخرهای سرپوشیده دولتی و خصوصی (41 مدیر از استخرهای خصوصی و 34 مدیر ...  بیشتر