شناسایی و رتبه بندی موانع اقتصادی گردشگر ورزشی در کشور ایران

صدیقه اسلامی

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، ، صفحه 152-180

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11103

چکیده
  هدف از انجام پژوهش شناسایی و رتبه بندی موانع اقتصادی گردشگری ورزشی کشور ایران می باشد. روشپژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده و به روش میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل محققان وکارشناسان حوزه اشتغال و گردشگری بوده اند. حجم تقریبی جامعه آماری محققان 450 نفر و کارشناسان 500کوکران تعداد 274 نفر تعیین شد که به روش تصادفی خوشه ای Q نفر ...  بیشتر