تحلیل عاملی فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون‌های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کلیه رؤسا، نایب رئیسان و دبیران فدراسیون‏های ورزشی بودند که در مجموع 150 نفر می‏شدند. از میان 150 پرسشنامه توزیع‌شده میان جامعه آماری تعداد زیادی از آن‌ها دریافت شد ولی به علت ناقص بودن بعضی از پرسشنامه‌های جمع‌آوری شده،110 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت که با تعداد نمونه در جدول مورگان و آرجریس مطابقت دارد (108≤n ). برای آزمون فرضیه از تحلیل عاملی و نرم افزار lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه‌های مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون‏های ورزشی به طور معناداری تحت تأثیر فناوری اطلاعات هستند. فناوری اطلاعات بر مؤلفه‌های رهبری (601/0 = بار عاملی، 512/9=t)، مؤلفه‌ی فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک (723/0 = بار عاملی، 381/10=t)، مؤلفۀ رضایت مشتری (761/0 = بار عاملی، 803/12=t)، مؤلفۀ به‌کارگیری کارکنان (690/0 = بار عاملی، 402/8=t)، مؤلفۀ توانمندسازی و آموزش کارکنان (755/0 = بار عاملی، 450/128=t)، مؤلفۀ اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن (840/0 = بار عاملی، 325/21=t)، مؤلفۀ نتایج بهبود کیفیت و بهره‌وری (770/0 = بار عاملی، 707/14=t) و مؤلفۀ تضمین کیفیت خروجی (789/0 = بار عاملی، 034/16=t) تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج یافته‏ها تأییدکنندۀ فرضیه اصلی است و نشان می‏دهد فناوری اطلاعات، بیشترین تأثیر را بر مؤلفۀ رضایت مشتری داشته است. برای مدیران اجرایی فدراسیون‏های ورزشی، این یافته نکات قابل توجهی در بردارد؛ زیرا با تسهیل جریانات اطلاعاتی، رضایت بیشتر مشتریان حاصل و کمبودهایی را که در سازمان‏هایی از این نوع به وجود می‏آید، برطرف می‏شود.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

انصاری، منوچهر و صالحی، صدقیانی جمشید. (1383). مدیریتکیفیتجامعوفناوریاطلاعات، روابطوکارکردها. مجله مدیریت صنعتی (5): 90-71.

توربان، افریم و همکاران. (1386). مقدمه‏ای بر فناوری اطلاعات. مترجمان اکبر مصطفوی، جواد اکبری، مجتبی مصطفوی، شرکت ناقوص اندیشه.

حاجی حسینی، حجت الله و همکاران. (1391). ارائه‌یمدلیبرایبررسیتأثیرفناوریاطلاعاتبر کیفیتعملکردسازمان‌هایتولیدی: (پیمایشیدرباره‌ی شرکت‌هایخودروسازیسایپاوایران‌ خودرو)، مدیریت فناوری اطلاعات (13): 44-25.

خدادادحسینی، سیدحمید و فتحی، سعید. (1390).بررسیارتباطبینآمادگیالکترونیکیکشور واثربخشیکاربردفناوریاطلاعاتدربنگاه‏هابارویکردفراتحلیل. مدیریت فناوری اطلاعات 3(8): 96-81.

ریاحی، بهروز. (1381). مدیریتکیفیتجامعدربخشعمومی (دولت)، چاپ اول، تهران: نشر مرکزآموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

سندراهبردینظامجامعتوسعه یتربیتبدنیوورزشکشور.

عابدی جعفری حسن و همکاران. (1390).بررسیتأثیراستفادهاز فناوریاطلاعاتبرعملکردعملیاتیوعملکرداستراتژیکواحدمدیریتمنابعانسانی درشرکت‏هایخودروسازوقطعسازتهران. مدیریت فناوری اطلاعات 3(9): 88-69.

فلاح، زین العابدین. (1384). بررسیعواملمرتبطبااستقرارسیستم هایاطلاعاتیمدیریت درفدراسیون‏هایورزشیایران، پایان نامۀکارشناسیارشدمدیریتورزشی،دانشکدۀ تربیتبدنیوعلومورزشی، دانشگاه تهران.

مجیبی میکلائی، تورج و همکاران. (1389). ارزیابیمیزانآمادگیاجرایسیستممدیریتکیفیتجامع (TQM) درتعاونی های فعالتولیدیبخشصنعتاستانمازندران، (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، 26: 85-69.

محمودی، مهدی. (1385). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی، ارائه شده در دومین همایش فناوری آموزشی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

هنری، حبیب. (1382). طراحیوتبییننظاماطلاعاتیوسیستمبهره‌وریمنابعانسانی درسازمانتربیتبدنیوفدراسیون‏هایورزشیمنتخبوکمیتۀملیالمپیک، رسالۀ دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس.

 

 

منابع لاتین

Ang C.L et al. (2000). Measures to assess the impact of information technology on quality management. International Journal of Quality & Reliability Management; 17(1): 42-65.

Bahrami, M., Ghorbani, M., Arabzad, S. (2012). Information Technology (IT) as An Improvement Tool For Customer Relationship Management (CRM). Social and Behavioral Sciences 41 ( 2012 ) 59 – 64.

Boone T., Ganeshan R. (2004). Call for papers: special issue on the impact of ebusiness technologies on supply chain operations. Journal of Operations Management; 22: 197–198.

Dewan S., Kraemer K.L. (2000). Information Technology and productivity: evidence from country-level data. Management Science; 46(4): 548-562.

Dewhurst F.W et al. (2003). An initial assessment of the influence of IT onTQM: a multiple case study. International Journal of Operations & Production Management; 23(4): 348-374.

Gallardo, L. Garcia, M. Burillo, M. (2008). New sports management software: A needs analysis by a panel of Spanish experts. International Journal of Information Management 28: 235-245.

Geraldi J.G et al. (2011). Towards a conceptualization of quality in information technology projects. International Journal of Project Management; 29(5): 557-567

Hughes, N.A. (1994). TQM in Higher Education: The Application of IT. PhD thesis, University of Nebraska, Lincoln, NE.

Johnson P.F., Klassen R.D., Leenders M.R., Awaysheh A. (2007). Utilizing e business technologies in supply chains: the impact of firm characteristics and teams. Journal of Operations Management; 25(6): 1255-74.

Lai K.H., Wong C.W.Y., Cheng T.C.E. (2008). Acoordination-theoretic investigation of the impact of electronic integration on logistics performance. Information & Management; 45(1): 10–20.

Lin J. C., Chang H. C. (2011). The role of technology readiness in self-service technology acceptance. Managing Service Quality; 21(4): 424-444

Martinez-Lorente A.R et al. (2004). The effect of information technologies on TQM: An initial analysis. International Journal of production economies; 89(1): 77-93.

Sadikoglu, E. Zehir, C. (2010). Investigating the effects of innovation and employee performance on the Relationship between total quality management practices and firm performance. International Journal of Production Economics, 127(1): 13-26.

Sanchez-Rodrıguez, C., Martınez-Lorente, A. R. (2011). Effect of IT and quality management on performance. Industrial Management & Data Systems; 111(6): 830-848.

Sitkin, S. B. Sutcliffe, K. M. and  Shroeder ,R. G. (1994). Distinguishing control from learning total quality management :a contingency approach. Academy of management review. 19(3): 537-551

Weston, F.C.J. (2001). weighing soft and hard benefits of information technology, manufacturing systems. International Journal of Information Management, vol. 11 , No.4, pp.8-38