رابطه اثرگذاری مؤلفه‏ های (کنترل و پیوند سست و سخت) الگوی سایبرنتیک با خلاقیت سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی خوراسگان، باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مؤلفه‏های (کنترل و پیوند سست و سخت) الگوی سایبرنتیک با خلاقیت سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان بود. این پژوهش، از نوع کاربردی و به روش همبستگی بود و جامعۀ آماری شامل 221 نفر از کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در سال تحصیلی 1390 بود که از این تعداد، 132 نفر با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه‏ای تصادفی و به روش متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‏ها، پرسشنامۀ الگوی سایبرنتیک که ضریب پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 88/0 و پرسشنامۀ خلاقیت سازمانی که ضریب پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 90/0 بود. تجزیه و تحلیل داده‏ها براساس آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) انجام شد. سطح معناداری­ داری در این تحقیق 05/0≥ p در نظر گرفته شد. یافته‏های پژوهش نشان داد؛ دراداره کل تربیت بدنی استان اصفهان بین دو مؤلفۀ کنترل و پیوندهای سست و سخت الگوی سایبرنتیک با خلاقیت رابطۀ معناداری وجود دارد. و با به کارگیری مؤلفۀ کنترل، پیوندهای سست و سخت در سازمان خلاقیت افراد سازمان نیز بیشتر می‏شود و کارکنان در اهداف سازمان مشارکت می‏کنند وانگیزۀ کارکنان برای اجرای فعالیت در سازمان بیشتر می‏شود.

کلیدواژه‌ها


 

منابع فارسی

آراسته ح. ­ر. (1387). ضرورت به کارگیری شیوه‌های نوین رهبری در میان رئیسان دانشگاه‏های کشور. فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شمارۀ 50، ص 17- 1.

امیرحسینی خ .(1384). خلاقیت و نوآوری مبانی، اصول، تکنیک‏ها، تهران: انتشارات عارف کامل، چاپ دوم.

بذرافشان مقدم، م؛ صباغیان ز؛ آراسته ح. م؛ شعبانی ورکی ب. (1386). جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه‌ها مورد: دانشگاه فردوسی مشهد. مجلۀمطالعات تربیتی و روان‌شناسی، شماره ی 18، ص 32- 5.

بذرافشان مقدم، م.(1386). بررسی میزان کاربرد الگوی سایبرنتیک در مدیریت دانشگاه‏ها مورد: دانشگاه فردوسی مشهد. رسالۀ دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

بذرافشان مقدم، م؛ نورشاهی، ن؛ پورشافعی، ه.(1384). نگرش رؤسای دانشگاه‏ها به برنامه‌ریزی دانشگاهی. فصلنامۀ مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، شمارۀ 622، ص 124- 93.

بیر، ا. (2005). سایبرنتیک چیست؟ ترجمۀ: حمیدرضا جمالی مهمونـی و سعید اسدی .(1384). ماهنامـه تدبیر، سـال شانزدهم، 155 ص،53- 49.

بیرن بائوم،ر. (1382). دانشگاه‏ها چگونه کار می‌کنند: سازمان علمی و رهبری آن از منظر سیبرنتیک. ترجمۀ: حمیدرضا آراسته. تهران: انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

حسینی م.(1389). عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری اعضای هیئت علمی. مجلۀ راهبرد دانش. شمارۀ 1 . ص 6- 1.

خاکی، ع .(1384). روش تحقیق در مدیریت. تهران: مرکز انتشارات دانشگاه آزاد.

سام خانیان، م.(1387). خلاقیت و نوآوری در سازمان آموزشی مفاهیم، نظریه‏‏ها، تکنیک‏ها و سنجش. تهران: انتشارات فن و هنر.      

فخریان، م .(1388). بررسی وضعیت خلاقیت در سازمان یادگیرنده. پایان نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد ارومیه.

فرهنگی، ع. ا ؛ حسینی، ح. (1378). رهبری و مدیریت در دانشگاه‏ها. مجله دانش مدیریت، شمارۀ 47، ص 38- 34.

 

 

منابع لاتین

Birnbaum. R.(1988). How’m I Doing? How College presidents assess their effectiveness. Paper presented at annual meeting of the American Educational 3esearch Assocation.

  1. R.(2004). The purpose of second- order Cybernetics. Journal Kybernetes.  33.  9 10. 1379- 1386.
Jalan, R. Cliner,D.(2008). Making  Creativity  Sport  policy,woman  and developing in the afice. V 14,222- 230

  1. E. (2002).  Cybernetic formulation of some function of management types of simulation and Optimization approaches within the system dynamics method.  Journal Kaszubska.  23.  1- 11.
  2. B. P. (2005). Confessions of a Cybernetic Epistemologist. Journal K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Cybernetes. 34. 3 4.  373- 384.
Rowe. J. (2007). Cybernetics of culture.  Journal Kybernetes.  36.  5 6.  596- 606

Rowe. J. (2010). The Cybernetics of Organizing:  Management and Leadership.  Journal Kybernetes.  39.  7.  1100- 1111.

  1. M. (2003).  A Cybernetic Model to Enhance Organizational Intelligence.  Systems Analysis Model Simul.  43.  1.  53- 65.
  2. B. (2009). The role of Sociocybernetics in understanding world futures.  Journal Kybernetes.  38.  6.  863- 878.
  3. T.  & Alexiou.  K. (2007). Rethinking the cy Cybernetic basis of design:  The concepts of control and Organization.  Journal Kybernetes.  36.  9 10.  1570- 1589.