نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه مؤلفه­های هوش سازمانی و بهره­وری منابع انسانی در فدراسیون­های ورزشی منتخب بود. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کارکنان 10 فدراسیون ورزشی منتخب می‏باشد. و حجم نمونه آماری تعداد 165 نفر از این جامعه است. در این تحقیق، از پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت و پرسشنامه بهره وری منابع انسانی، و همچنین از روش‏های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام و آزمون Z فیشر استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان می‏دهد که براساس ضریب همبستگی پیرسون بین بهره وری منابع انسانی و مؤلفه‏های هوش سازمانی و هوش سازمانی کل، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0 P<). و نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین مؤلفه‏های هوش سازمانی، میل به تغییر و سرنوشت مشترک قادر به پیش بینی معنادار بهره­وری منابع انسانی هستند و در نهایت آزمون z فیشر نشان می‏دهد تفاوتی در رابطه مؤلفه­های هوش سازمانی و بهره­وری منابع انسانی در فدراسیون­های ورزشی گروهی و انفرادی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

منابع فارسی
آیتی، حمید. (1389). الگوی تحول آفرین فرهنگ سازمانی و نقش آن در بهره­وری منابع انسانی، رساله دوره دکتری مدیریت، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
ابطحی، حسین؛ کاظمی، بابک. (1382). بهره­وری، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، تهران.
اعتمادی، حسین؛ گنجی، حمید رضا؛ مهرابی کوشکی، علی. (1387). بهره­وری منابع انسانی و رابطه آن با ارزش بازار شرکت، نشریه مدیریت بازرگانی، شماره 3، صص 38-23.
الهیان، علی. (1387). سنجش هوش سازمانی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی مشهد وآستانه قدس رضوی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
بلقیسی، پرویز. (1373). بهره­وری سازمانی و بررسی روش­ها، مجله تحول اداری، شماره 8 و 9.
جمال زاده، محمد. (1388). بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیأت علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، شماره 2، صص63-86.
حاجی کریمی، عباسعلی؛ پیرایش، رضا. (1385). تبیین عوامل مؤثر بر بهره­وری منابع انسانی در سازمان­های دولتی با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر، مجله فرهنگ میراث، شماره14.
حقیقت منفرد، جلال. (1389). هوش تجاری ابزار بهبود عملکرد سازمان، نشریه صنعت لاستیک ایران، شماره 59، صص215-207.
خدادادی، محمد رسول. (1387). رابطه هوش سازمانی با بهره­وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی، نشریه حرکت، مدیریت ورزشی، شماره 4، صص 168-155.
خدادادی، محمد رسول. (1387). رابطه هوش سازمانی با فرهنگ سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.
ستاری قهفرخی، مهدی. (1386). رابطه زیرسیستم­های مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و هوش سازمانی و مؤلفه­های آن(مورد مطالعه: شرکت ذوب آهن اصفهان)، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش.
سلاسل، ماهان. (1388). رابطه هوش سازمانی و مؤلفه­های آن با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان شرکت احیاء گستر اسپادان، نشریه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، شماره 40، صص 20-1.
سید عامری، میرحسن. (1387). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بهره­وری مدیران در ادارت تربیت بدنی استان­های آذربایجان شرقی و غربی، نشریه حرکت، شماره 35، صص 158- 143.
شیروانی، علیرضا؛ صمدی، بهمن. (1377). مفهوم بهره­وری و راه­های ارتقاء بهره­وری نیروی انسانی، مجله تحول اداری، شماره 19
عرفانی خانقاهی، معصومه. (1389). بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سبک رهبری تحولی، فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی بر هوش سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی( منطقه هشت)، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، شماره 1، صص 66-49.
فقیهی، علیرضا. (1387). بررسی وضعیت هوش سازمانی وزارت آموزش و پرورش و ارائه چهارچوب­های مفهومی مناسب، رساله چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
کاشف، میرمحمد. (1386). رابطه بین هوش سازمانی و مدیریت دانش در ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی و غربی، نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 24، صص 179 -192
کاظمی، سید عباس. (1381). بهره­وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان­ها، تهران: سمت.
مختاری­پور، مرضیه. (1389). بررسی مقایسه­ای رابطه بین هوش سازمانی و رهبری تیمی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه­های دولتی اصفهان، نشریه چشم­انداز، مدیریت دولتی، شماره 1، صص99-87.
هنری، حبیب. (1382) . طراحی و تببین مدل نظام اطلاعاتی و سیستم بهره­وری منابع انسانی در سازمان تربیت بدنی، فدراسیون­های ورزشی منتخب و کمیته ملی المپیک، رساله دوره دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
 
 
منابع لاتین
Akgun ,E, ali. (2007),Organizational intelligence: A structuration view. Ali, e,akgun, john byrne, halit keskin , journal of organizational change management , Vol,20 No, 3. online. http://www.emeraldinsight. com/ 0953- 4814.htm.
Albrecht, Karl .(2002). Organizational  Intelligence Profile .Vol 2, No.1, PP:4-16, available  at:www.karlalbrecht.com.
Albrecht, Karl.(2003). Organizational intelligence and Knowledge Management: Thinking Outside the Silos, PP: 1-17, available  at:www.karlalbrecht.com.
Albrecht, Karl.(2003). The power of minds at work: organizational intelligence in action, Amacom, V4, N2, PP:83 – 135, New York.
Barney, J.B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage,Journal of management, Vol. No. 4, pp. 61-49.
Barney, J.B. (1996). The resource-based theory of the firm,Organization Science, Vol.7, No. 5, p.469.
Becker, B. & Gerhart, B.(1996). The Impact of Human Resource Management on Organizational Performance: Progress and Prospects,Acodemy of Management Journal. Vol.39, No.4, pp.779-801.
Chen, Liang – Hsuan. Liaw,Shu-yi. Lee,Tzai- zang. (2003). Using an HRM practices Pattern Approach to Examine the Productivity of Manufacturing Firms- an Empirical Study,International Journal of Manpower, Vol.24, No.3 ,PP. 299-318.
Datta, Deepak.K; Guthrie, James.P; Wright, Patric. M.(2005). Human Resource Management and Labor Productivity: Does Induster Matter?, Acodemy of Management Journal, Vol.48, No.1, pp. 135- 145.
Golemen, D. (1995). Organizational Intelligence, New York: bantam books.
Halal, William.(1998). Organizational Intelligence: What is it, and how can managers use it? Online: http://www.strategybusiness.com
Jorvinen, P.(2004). On Organizational Learning – Many Problems and Some Solution, Department of Computer Sciences, University of Tamper, pp. 205- 216.
Lajili, Kaouthhar & Zeghal, Daniel. (2006). Market Performance Impacts of Human Capital Disclosures, Journal of Accounting and Public Policy, Vol.25, pp.171-194.
Liao, Shu-hsien. (2010). Relationships between knowledge acquisition, absorptive capacity and innovation capability, an empirical study on Talwans financial and manufacturing industries,Journal of information Science, Vol. 36,No.1, p.19.
Liebowitz, Jay.(2000). Organizational Intelligence:A Knowledge Management Primer, CRC Press, PP:1-4, Florida
Matheson, David; Matheson, Jams. (2001). Smart organizational perform better, Research Technology management, Julay-augest, pp.49-54.
Mclean, lairdo. (2005). Organizational cultures influence on creativity and innoration AReview latman Resaree Derelopment , Advances in Dereloping Humen Resource, ril.7, No.2, pp. 226-246.
MCMASTER , MICHAEL D. (1996). The intelligence advantage: organizing for complexity. butterworth- Heinemann, boston online: www.parshift.com/Speakers.
Mendelson, Haim. And Ziegler, Johnes. (2010). Organizational IQ: Idea for the 21st Century Smart survival Guide for Managers, GSB, News Releas.
Mkulak , Andy.(2001). organizational intelligence in tribal communities, online. http://www.mikulak.com , septamber
Prejmerean, Mihaela, Cornelia and Vasilach, Simona. (2007). A Universities Orgaanizatinal Intelligence Strategies, Standards and Debouches, Available at: http:///www.papears.ssrn.com
Seonghee & Harton,A. (2006). Measuring the impact of human resource management practices on hospitality firms performance,International Hospitality Management, Elsevier,Ltd.
Simic, Irana. (2005). Organizational learning ASA Component of Organizational Intelligence,Information and Marketing aspects of the economically, pp.189-196.
Spence, HK. (2005). The impact of workplace empowerment organizational trust on staff nurses work satisfaction and organizational commitment,Advances in Health Management, pp.56-85.
Staskevicute, Inga & Ciutiene, Ruta. (2008). Processe of university organizational intelligence : Empirical research, The economic condition of enterprise functioning, No.5, pp. 65-71.
Tam , l.w.h.and Robertson, a.c).2002). managing change: librares and information services in the digital age, library management Vol.23 No.8/9.pp.369-377.
Thomas, C & Colin, A. (1993). Harnessing the Potential of Groups, a survey under taken for lotus development, Adaptation Ltd, London.
Timothy, S Kiessling.(2010). Expploring knowledge management to organizational performance outcomes in a transitional economy,Journal of World Business, Vol.44, Iss.4, pg. 421
Wether, IR. Buch, William, Mecular.(1986). Productivity Through people, West Publishing Company, New York.
Wilensky, h. (1997). L organizational intelligence ; knowledge and policy in government and industry. new york: basie book.