نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاداسلامی واحد فراهان

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط مهارت‏های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی استان مرکزی با ویژگی‏های دموگرافیکی آنان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ مدیران و معاونین اداره‏های تربیت بدنی شهرستان­های استان مرکزی، رئیسان و نائب رئیسان هیئت‏های ورزشی بود
(121 =N) که بر اساس ماهیت تحقیق، به روش سرشماری، نمونۀ آماری با جامعه آماری برابر در نظر گرفته شد. ابزار جمع­آوری داده ها، یک پرسشنامه محقق ساخته است که شامل دو بخش کلی سؤال­های ویژگی­های دموگرافیکی و سؤال‏های بخش مهارت­ها در سه زیر مجموعه مهارت انسانی، مهارت ادراکی و مهارت فنی می‏باشد. روایی پرسشنامه از طریق روایی سازه به میزان 74/0 =KMO  و پایایی پرسشنامه از طریق آلفاکرونباخ به میزان 90/0= α به دست آمد. برای آزمون فرضیه‏ها از آزمون‏های کلموگرف اسمیرنوف، فریدمن و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. اطلاعات حاصل از این تحقیق نشان داد که بین مهارت‏های سه‏گانة مدیریتی (ادراکی، انسانی و فنی) مدیران ادارات تربیت بدنی شهرستان‏های استان مرکز تفاوت معناداری وجود دارد (05/0=P) و نیز بین ویژگی­های دموگرافیکی (سن، سابقه خدمت، سابقه مدیریت، میزان تحصیلات، سابقه ورزشی، رشته‏ تحصیلی، جنسیت) و مهارت‏های سه‏گانه مدیریتی (ادراکی، انسانی، فنی) اداره­های تربیت­بدنی استان مرکزی ارتباط معنادار وجود نداشت (05/0P>). از آنجا که ارتباط معناداری میان مهارت‏های سه گانه وجود داشت و نقش اساسی که این مهارت ها در موفقیت و اثربخشی مدیران دارند، پیشنهاد می‏شود در آموزش آنان به هر سه مهارت توجه خاص مبذول گردد.

کلیدواژه‌ها

منابع
ترابی، امین؛ اکبری، فیض الله؛ توفیقی، شهرام؛ عرب، محمد و طراحی، محمدجواد.(1383). رابطه سبک رهبری و مدیریت تعارض در بین مدیران بیمارستان‏های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی.
حسینی، اعظم السادات. (شهریور،1380). عوامل مؤثر در تقویت وجدان کاری، مجله تدبیر، شماره 115.
حسینی نیا، مجتبی.(1375). بررسی میزان برخورداری مدیران سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از مهارت‏های سه گانه مدیریتی (فنی، انسانی، ادراکی) از نگاه کارکنان و تأثیر آن بر اثربخشی آن‏ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
خورشیدی، عباس. (1382). مدیریت و رهبری آموزشی، تهران: انتشارات یسطرون.
رخ بخش، محمود. (1373). بررسی رابطه سبک مدیریت مدیران دبیرستان‏های شیراز با ویژگی‏های شخصی آنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
ریسمانچیان، مرتضی. (1378). رابطه عملکرد مدیران مدارس با مدرک تحصیلی و سوابق خدمت آنان، پژوهشنامه آموزش، وزارت آموزش و پرورش، شماره 1.
سجادی، سید نصرالله. (1380). مدیریت سازمان های ورزشی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها(سمت)، چاپ اول، زمستان .
شجاع، زهرا سادات. (1385). نیازسنجی آموزشی مدیران میانی بانک تجارت در زمینه مهارت های سه گانه مدیریتی(فنی، انسانی، ادراکی) جهت تدوین برنامه آموزشی آنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
عبداللهی، محمدحسن. (1384). نیازهای آموزشی مدیران میانی تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به مهارت های سه گانه مدیریتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان.
علاقه بند، علی.(1386). مدیریت عمومی، تهران: نشر روان.
گودرزی، محمود. (1382). طراحی و تبیین الگوی مهارت های سه گانه مدیریتی در مدیران سطوح مختلف سازمان تربیت بدنی، رساله دوره دکترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
مظفری، سیدامیراحمد؛ مشرف جوادی، بتول و نادریان، مسعود. (1381). تعیین مهارت‏ها و شایستگی‏های مدیران سازمان تربیت بدنی از دیدگاه خود و ارائه یک الگوی مدیریتی در این زمینه، نشریه علوم حرکتی و ورزش، جلد اول، شماره1.
نادریان جهرمی، مسعود و امیرحسینی، سید احسان. (1385). مهارت‏های انسانی برای مدیران ورزشی، مجله علوم حرکت و ورزش، شماره 8.
نادریان جهرمی، مسعود و امیرحسینی، سید احسان (1386). بررسی رابطۀ ویژگی‏های شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ورزشی با مهارت های شغلی آنان، فصلنامه المپیک، شماره 4.
نادریان جهرمی، مسعود. (1382). تعیین مهارت‏ها و شایستگی‏های مدیران سازمان تربیت بدنی از دیدگاه خود و ارائه یک الگوی مدیریتی در این زمینه، رسالۀ دورۀ دکترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
نجف آبادی، مهدیه. (1386). نیازسنجی مدیران میانی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، مجله آتشکار، شماره 258 .
افشاری و همکاران.(1389)، بررسی مهارت‏های سه گانة مدیریتی (ادراکی، انسانی، فنی) مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه‏های سراسر کشور، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 5، ص 125-105.
 
 
منابع لاتین
Cheng. M. (2008). What skills are most important for success. Laser focus world. Career and Technical Education . Apr: 43(4).
Kolar. B. (2008). The best leaders. Leadership Exellence: jul:25(7).
Latif, D.A. (2005). Model for teaching the management skills component of managerial effectiveness to pharmacy students , American journal of Pharmaceutical Edu cation. vol. 60.
Minter , J. ( 1998). Management 6th Englewood . Cliff Prentic Hall., Inc.
Parks , B. (1998). Contemporancy sport management. Human  Kinetics.
Qgasawara , E & P, Chelladura . ( 1998). Gender  differences in job satisfaction and commitment among NCAA coaches . Juornal of Appliede Psychology , 71 , 492-499.
Pant. Ira and Barondi, Bassam. (2008). "Project management education. The human skills imperative". International journal of project management.Vol. ISSNE2, PP:124-128.
El Sabaa, S. (2001). "The skills and career path of an effective project manager", int j promanage 19. PP: 1-7.
Martina Huemann.(2010). "Considering human resource management when developing a project – oriented company: case study of a telecommunication company". Internatonal Journal of project management 28, PP: 361-369.
Murali Sambasivan, Mohani Abdul and Yuzliani Yusop. (2009). "Impact of personal and management skills of entrepreneurs on venture performance in Malaysia: opportunity recognition skills as a mediating factor". Technovation. Vol. 29, Issue 11,PP: 798-805.
Jens M. cc, andreas rauch, Michael frees and nina rosenbusch. (2009)."Human capital and entrepreneurial success: a meta – analytical review". Journal of business venturing.Inpress, Corrected Proof, P: 18.
Nasser Javaheri Zadeh, davood gharakhani (2012), Analysis of Simple and Multiple Relations among the Skills of University Directors and Time Management and Some Personal and Organizational Characteristics, American Journal of Scientific Research ,ISSN 1450-223X Issue 47 (2012), pp. 31-4