نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف تحقیق بررسی وضعیت رسانه­های ورزشی در توسعه و ترویج مؤلفه­ها و ابعاد مختلف ورزش قهرمانی است.روش تحقیق توصیفی- مقایسه­ای، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا پیمایشی و اطلاعات آن به صورت میدانی جمع­آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان حوزه­ رسانه و ورزش کشور و همچنین ورزشکاران ملی­پوش بود. نمونه آماری تحقیق شامل 150 نفر و روش نمونه­گیری غیرتصادفی (در دسترس) بود.پرسشنامه­ای توسط محقق در ابعاد مختلف ورزش قهرمانی تهیه و روایی آن توسط اساتید دانشگاه­ و متخصصان تأیید و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای ­کرونباخ (88/0=α) تعیین شد. از آمار توصیفی جهت توصیف مشخصات فردی آزمودنی­ها و از آزمون­های کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی توزیع طبیعی داده­ها و ویلکاکسون برای بررسی معناداری فرضیه­ها استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب نقش­ رسانه­های ورزشی در توسعه مؤلفه­های ورزش قهرمانی در سطح معناداری 05/0P= تفاوت وجود دارد و مقادیر بدست­آمده از دیدگاه کارشناسان رسانه­ای 925/7-=Z، کارشناسان ورزشی 576/7-=Z و ورزشکاران 657/7-=Z بود. به نظر می­رسد دلیل عمدۀ تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب از دیدگاه آزمودنی­ها، عدم جامعیت برنامه­های رسانه­های ورزشی و یا کمبود شناخت اهالی رسانه از ابعاد مختلف ورزش قهرمانی باشد.

کلیدواژه‌ها

منابع فارسی
انورالخولی، امین.(1381). ورزش و جامعه، مترجم؛ حمید رضا شیخی، بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت) ، مشهد و تهران.
دادگران، محمد.(1387). مبانی ارتباطات جمعی، انتشارات فیروزه، تهران.
راندال، دیوید.(1382). روزنامه نگاری حرفه­ای، مترجم؛ علی اکبر قاضی­زاده، انتشارات روزنامه ایران؛ تهران.
روشندل اربطانی، طاهر. (1386). تبیین جایگاه رسانه­های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور، مقاله فصلنامه علمی – پژوهشی حرکت، شماره 23، صص 177 – 165.
سازمان تربیت بدنی.(1382). سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور، مصوبه جلسه مورخه 9/6/82  هیئت محترم  وزیران.
غفوری، فرزاد.(1382). مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نفش رسانه­های جمعی در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی، نشریه حرکت، شماره16.
قاسمی، حمید و همکاران.(1387). فعالیت­های رسانه­ای در ورزش، انتشارات بامداد کتاب، تهران.
قاسمی، حمید.(1386). بررسی نقش رسانه­های گروهی در توسعه ورزش کشور، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
قیامی راد، امیر.(1387). بررسی همسویی عملکرد رسانه­های گروهی کشور با اهداف تربیت بدنی، مقاله همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند چشم انداز 20 ساله  جمهوری اسلامی ایران، آکادمی  ملی المپیک، اسفندماه.
قیامی راد، امیر.(1388). بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعه رشته های ورزشی در ایران، مقاله فصلنامه علمی- پژوهشی حرکت، دانشگاه تهران، شماره 39، صص 192 تا 175.
قیامی راد، امیر.(2006). مقایسه تطبیقی شیوه­های بازاریابی رشته­های ورزشی کاراته کشور ایران و ژاپن ، مقاله همایش بین­المللی تجارت ورزش، دانشگاه لندن، انگلستان.
کردی، محمدرضا.(1386). بررسی نقش مطبوعات و رسانه­های گروهی در ورزش ایران، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
کلایتون استولد، جی و همکاران.(1388). روابط عمومی ورزشی، مترجم؛ حمید قاسمی و همکاران، انتشارات علم و حرکت، تهران.
لهسائی­زاده جهانگیری، جهانگیر و تابعیان، حسن. (1385). بررسی عوامل مؤثر بر علاقه دانشجویان به ورزش: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علومپزشکی شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره بیست و چهارم، شماره دوم(پیاپی 47).
محرم زاده، مهرداد.(1386). مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی، انتشارات دانشگاه پیام نور، ارومیه.
مرادی، مهدی.(1388). بررسی نقش رسانه­های گروهی ورزشی کشور در توسعه رشته­های ورزشی مقاله نخستین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، شیراز،دی­ماه.
مهدویان مشهدی، مریم.(1387). مقایسه وضع موجود و مطلوب نقش رسانه­های گروهی در ورزش بانوان، مقاله اولین همایش­ ملی مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال، آبان­ماه.
 
 
منابع لاتین
Baker, J & Logan, A. J. (2007). Developmental contexts and sporting success: birth dateand birthplace effects in national hockey league draftees 2000-2005. British Journal of sport medicine, 41.PP: 515-517.
Ballaard, M & Gray, M & Reilly, J & Noggle, M. (2009). Correlates of video game screen time among mles: Body, physical activity, and other media use. Eating Behaviors 10. PP:161-167.
Etang, j. (2006). Public relations and sport in sport in promotional culture. Public Relations Review. Vol 32. PP:386-394.
Finish Olympic committee. (2007). Elite sport. www.noc.fi
Greenwood, R & Hinnigs, R. (1996).Understanding radical organizational change. Bringing together the old and new institutionalism, Academy of management review. Vol 21, No 4, pp:10- 22.
Heinila, K. (1982). The totalisation process in international sport. Toward a theory of the totalisation. if competition in top-level sport. Sportwissensechaft, 3.PP: 235-253.
Hudsond & Boewadtj. (2003). Sport and adventure tourism, Binghamton, NY: the nowrth press, New York . pp : 103 – 150.
Jakson, j & Michael, H. (1991). Physical education and sport, Sage publication 367.
James, J & Pyun, Y. (2010). Attitude toward advertising through sport: A theoretical framework. Sport management review ELSEVIER.
Japan Olympic committee. (2006). joc gold plan. www.joc.or.ip
Malaysia national Olympic committee. (2007). www.olympic.org.my
Monokin, S. (2004). HOW.j.Locan you Go? News week, 143(1), p:28.
Mull, Richard. (1997). Recreational sport management, Human kinetics , p: 202.
Percy,R. (2004). Strategic planning for sport revisited sport England. www.sportengland.org.
Sotiriadou, K & Shillbury, D. (2009). Austalian elite athlete development: An organizationalperspective. Sport Management Review.
Strelize, B. (2005).Relationships in sport sponsorship : a marketing perspective, unpublished doctoral degree dissertation, Faculty of management, university of  Johannesburg.
Tomasini,N. (2004). NCAA corporate sponsor objectives: Are there differences between divisions. Sport Marketing Quarterly 13, pp: 253-264.
Us Olympic committee. (2007). Us Olympic committee programs. www.usolympicetam.com.