نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاداسلامی واحد فراهان

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف تحقیق بررسی موانع حضور معلولین، نابینایان وناشنوایان شهر اراک در ورزش‌های همگانیبود. روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی است که به روش میدانی انجام شد. کلیه معلولین (جسمی- حرکتی و کم توان ذهنی)، نابینایان و ناشنوایان (غیر ورزشکار) شهر اراک به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. 60 نفر از این جامعه آماری پرسشنامه‌های توزیع‌شده را برگرداندند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از کسب روایی و پایایی (87/0= α) بین نمونه‌ها توزیع شد. از آمار توصیفی و آزمون فریدمن و تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی LSD برای تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده گردید. یافته­ها نشان داد که عدم کیفیت اماکن ورزشی، مشکلات روزمره، نداشتن اطلاعات ورزشی مهم‌ترین موانع حضور آزمودنی‌ها در فعالیت­های ورزشی بودند. همچنین در مقایسه نوع معلولیت و موانع حضور در فعالیت‌های ورزشی مشاهده شد که بین سه گروه با معلولیت‌های مختلف در موانع ناشی از کیفیت اماکن ورزشی، اطلاعات ورزشی و آسیب‌دیدگی ورزشی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. در تعیین جایگاه تفاوت‌های موجود در بین سه گروه معلولین، نابینایان و ناشنوایان و مقایسه این سه گروه، معلوم شد که بین معلولین با ناشنوایان در موانع مربوط به اطلاعات ورزشی و معلولین با نابینایان در موانع مربوط به مشکلات زندگی و نابینایان با ناشنوایان در موانع مربوط به مشکلات رفتاری تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0P<). با توجه به یافته‌های حاصل از تحقیق پیشنهاد می‌شود مسئولان ورزش در جهت برداشتن موانع موجود بر سر راه ورزش همگانی معلولین، نابینایان و ناشنوایان تلاش کنند.

کلیدواژه‌ها

منابعفارسی
امیر تاش، علی محمد. (1383). فوق برنامه و اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت ورزشی، المپیک، سال دوازدهم، شماره 2 (پیاپی)، تابستان، صص 51-37.
اردستانی، عباس.(1386). مقایسه نگرش افراد معلول ورزشکار و غیر ورزشکار نسبت به خود از بعد اجتماعی. نشریه علوم حرکتی و ورزش.
کمالی، محمد.(1384).حرکت برای توسعه ورزش معلولان. مقاله روز پارالمپیک. روزنامه اطلاعات.
سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. (1382). مطالعات تفصیلی توسعه فرهنگ ورزش.
رمضانی نژاد، رحیم. (1387). جزوه درسی اصول و فلسفه تربیت بدنی. دانشگاه گیلان.
کمالی، محمد.(1386). رسانه و ناتوانی (معلولیت). فصلنامه پژوهش‏های ارتباطی. سال چهاردهم، شماره 49.
اتقا، ناهید. (1383). الگوسازی ملی برای ورزش‌های همگانی بانوان ایران. پوستر ارائه شده در اولین همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاه­های حاشیه دریای خزر.
مهدی پور، الرحمن. (1389). بررسی و مقایسه گرایش به ورزش‌های همگانی در اعضای هیأت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز. ارائه شده در همایش مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد قائمشهر.
 
منابع لاتین
Brodenson et al. (2005). Socio demographic Developmental, Environmental & psychological Correlates of physical Activity & sedentary Behavior At age 11 to 12. Journal of Annals Behavioral medicine 29 (1) 2 -11.
Geoff, P,. Lovell, D. (2010). Perceived Exercise Benefits and Barriers of Non-Exercising Female University Students in the United Kingdom. Int. J. Environ. Res. Public Health 2010, 7, 784-798; doi:10.3390/ijerph7030784.
Hardman, A.E, and stensel, J.D (2004)."Physical activity and health". London Routledge.
James,. H. Rimmer, B. (2008). Barriers associated with exercise and community access for individuals with stroke. Journal of Rehabilitation Research & Development. Volume 45, Number 2, 2008.
John.R,S,Karin,A.P & russel,R.P(2006).motivation factors associated with sports program participation in middle school students.Jurnal of adolescent Helth.38(6) :696-703
Williams & Wilkins. (2006). Teen girls report barriers to physical activity. Journal of sport medicine 38, 3,536-542.