نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام رضا ع

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور کرج

3 استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف،‌ بررسی نقش معنویت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان صورت گرفت. بر این اساس جامعه آماری را کارشناسان وزارت ورزش و جوانان تشکیل داد و به دلیل اجرای تحلیل عاملی،170 نفر به روش تصادفی ساده، به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. جهت بومی سازی ابزار اندازه گیری، از پرسشنامه 25 سوالی محقق ساخته براساس پرسشنامه ریگو و کانها (2008) استفاده شد. به منظور توصیف آماری داده ها از شاخص های توصیفی و برای تعیین عامل ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی،‌ آزمون PLsو آزمون فریدمن استفاده گردید.

با توجه به فرض همبستگی بین سوالات از طریق آزمون کرویت بارتلت (01/0≥ P،‌ 344/2480=2x) و آماره آزمون کیسر- می یر و اوکلین (به منظور کفایت حجم نمونه برابر با 935/0) در نهایت 24 سوال از طریق مولفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس در 3 عامل حس جامعه بودن سازمان، لذت از کار و حس مشترک با جامعه و ارزش های معنوی کار در سازمان با توان پیشگویی ‌ برابر با 03/65 درصد مورد تایید قرار گرفت. پایایی عامل های پرسشنامه به ترتیب 89/0، 92/0، 92/0 و آزمون خوبی( نیکویی) برازش،‌ نسبت2x به df برابر 75/1 و ریشه میانگین مجذور خطای تقریبی برابر با 076/0 (برازش خوب مدل) بدست آمد.

شناخت عناصر درونی و بیرونی سازمان‌های آموزشی مرتبط با تربیت بدنی و علوم ورزشی در تحلیل مسائل عینی معنویت کارشناسان که برخاسته از فرهنگ ملی و آموزه‌های دینی می تواند مانع تاثیرگذاری در رشد معضلات معنوی شده و در پیشگیری از آنها دارای جایگاهی راهبردی می باشد.

کلیدواژه‌ها