شناسایی و اولویت بندی شاخص های اقتصادی مؤثر بر مدیریت فروش بلیت در رویدادهای بزرگ ورزشی جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی شاخص های اقتصادی مؤثر بر مدیریت فروش بلیت در
رویدادهای ورزشی کشورهایی دنیا بود. این پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و به روش تلفیقی کیفی و کمی
بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی کلیه کشورهای سراسر دنیا بودند و نمونه آماری این پژوهش عبارت
بودند از کشورهای آمریکا، استرالیا، چین، کره جنوبی، انگلیس، فنلاند، کانادا، قطر، آلمان، ترکیه و ایران و در
بخش کمی 12 نفر از نخبگان بازاریابی ورزشی بودند. در این پژوهش از سایت های مختلف اینترنتی، بانک های
اطلاعاتی و کتب و مقالات گوناگون، برگه یادداشت و نیز ثبت مشاهدات اسنادی استفاده شده است. همچنین،
در بخش کمی، ابتدا پرسشنامه ای جهت مقایسۀ زوجی شاخصها طراحی و سپس در بین 12 نفر از نخبگان
بازاریابی ورزشی توزیع گردید و از طریق تحلیل سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش
0 در رتبۀ اول و باجه / تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که شاخص بلیت هوشمند و چند منظوره با وزن 138در جایگاه آخر اهمیت از دیدگاه خبرگان قرار دارند. نتایج پژوهش در بخش / بلیت فروشی با وزن نسبی 020
کیفی نشان داد که در کشورهای منتخب دنیا از چه شاخص هایی جهت مدیریت، تهیه و توزیع بلیت و کسب
درآمدهای اقتصادی استفاده شده است که هر یک از این عوامل، نتایج و دستاوردهایی را به همراه داشته اند نظیر
جلوگیری از ایجاد بازار سیاه، فروش بلیت، کنترل و امنیت رویداد، درآمدزایی و سایر مزایای مطرح شده.

کلیدواژه‌ها